Khởi nghiệp
Giải pháp linh hoạt
$1500+
2 tháng
Cơ sở dữ liệu
Trang web giới thiệu
Ứng dụng iOS
Ứng dụng Android
Chi phí duy trì theo tháng
Kinh doanh
Nền tảng nâng cao
$3000+
3 tháng
Tất cả các lợi ích kế hoạch cơ bản
Bảng điều khiển quản trị
Cập nhật miễn phí
Sửa lỗi miễn phí
Ưu tiên hỗ trợ khi cần thiết
Doanh nghiệp lớn
Nền tảng tùy chỉnh
$5000+
6 tháng
Tất cả lợi ích kế hoạch kinh doanh
Hỗ trợ không giới hạn
Hệ thống quản lí nội dung
Giao diện người dùng nâng cấp miễn phí
Hệ thống nâng cấp miễn phí
viTiếng Việt